Thu , Jul 02 , 2020

സമാജം സൗജന്യ വിമാന യാത്രക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു .... | പഠനം രസകരമാക്കി ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ റിഫ കാമ്പസിലെ കുരുന്നുകൾ | സംസ്കൃതി ബഹ്‌റിനും, കേരള സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾചറൽ അസോസിയേഷനും ചേർന്ന്ചാർട്ടേർഡ് ചെയ്ത വിമാനം കൊച്ചിയിലേക്ക് പറന്നു | ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് ബഹ്‌റൈനിൽ വീണ്ടും ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. | കൊച്ചിൻ കലാഭവൻ ബഹറിൻ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഐമാക് ബഹറിൻ മീഡിയ സിറ്റി -ക്ക്...സമ്മർ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു .. | നിർധനർക്ക് സമാജം സൗജന്യ വിമാനയാത്രയൊരുക്കുന്നു | ഹ്രസ്വചിത്രം ഫോഗ് റീലിസിനൊരുങ്ങുന്നു | ജൂൺ 20: ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ഫോറം വഞ്ചന ദിനം ആചരിക്കുന്നു . | കോവിഡ് പരിശോധന - ഒഐസിസി ഹൈകോടതിയിലേക്ക് | ട്രംപറ്റിന്റെ സ്വരങ്ങളാൽ തീർത്ത പോളിന്റെ  പുഞ്ചിരിയെ അയവിറക്കി സംഗീത ലോകം |

മോക്ഷ -അനശ്വര സ്നേഹ ത്തിന്റെ ലാസ്യനടനലയം

ബഹ്റൈനിലുംകേരളത്തിലുംപ്രേക്ഷകസമൂഹത്തിന്റെമുക്തകണ്ഠപ്രശംസനേടിയ ‘കമല’ എന്നനൃത്തസംഗീതനാടകത്തിന്റെഅത്യപൂർവമായവിജയത്തിന്ശേഷം ,സ്നേഹഅജിത്അവതരിപ്പിക്കുന്നമോഹിനിയാട്ടനൃത്തഭാഷ്യമാണ്‘മോക്ഷ’ഭരതനാട്യംകുച്ചിപ്പുടി, കഥക് , മോഹിനിയാട്ടംഎന്നീനൃത്തരൂപങ്ങളിലെല്ലാംശ്രദ്ധേയമായപരിപാടികൾഓസ്ട്രേലിയ ,ഇംഗ്ലണ്ട്ഭാരതംഎന്നീരാജ്യങ്ങളിൽഅവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്ഇതിനോടകംതന്നെസ്നേഹയുവനർത്തകിമാരിൽഏറ്റവുംപ്രശസ്തരിൽഒരാളായിമാറിക്കഴിഞ്ഞു . Famous director Suresh unnuthan’s ക്ഷണംഎന്നമലയാളചിത്രത്തിലൂടെസ്നേഹതന്റെസിനിമസപര്യക്കുതുടക്കംകുറിച്ച്കഴിഞ്ഞു.

Legal & Compliance Officer എന്നതന്റെതിരക്കേറിയഔദ്യോഗികജീവിതത്തിനിടയിലുംനൃത്തസപര്യസ്നേഹഅഭംഗുരംതുടരുകയാണ് ‘മോക്ഷ’ യിലുടെ.ഈവരുന്നഡിസംബർ 4 നുതിരുവനന്തപുരംഗണേശത്തിൽഅരങ്ങേറുന്ന ‘മോക്ഷ’,സൂര്യകൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെസംഘാടനത്തിൽസൂര്യഫെസ്റ്റിവലിന്റെഭാഗമായാണ്അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്പഞ്ചപാണ്ഡവരുടെസപത്നിആയിരിക്കുമ്പോഴുംദ്രൗപദിഅർജ്ജുനനിൽമാത്രംഅനുരക്തയായിരുന്നു.തനിക്കുഇപ്പോഴുംതാങ്ങായുംതണലായുംനിന്നഭീമസേനന്റെഅനുരാഗംഎല്ലായിപ്പോഴുംദ്രൗപദിതൃണവല്ഗണിച്ചു.രണ്ടാമൂഴക്കാരന്റെവിങ്ങലുകൾഭീമനെഎന്നുംചൂഴ്ന്നുനിന്നെകിലുംതിരിച്ചുകിട്ടാത്തദ്രൗപദീപ്രണയത്തിനായിആമനസ്സ്ആർദ്രമായിക്കൊണ്ടേഇരുന്നുമോക്ഷമാർഗംതേടിയുള്ളപാണ്ഡവരുടെമഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെപശ്ചാത്തലത്തിലാണ്"‘മോക്ഷയുടെ"കഥതുടങ്ങുന്നത്.എന്ത്സംഭവിച്ചാലുംതിരിഞ്ഞുനോക്കരുതെന്നധര്മപുത്രആജ്ഞയോടെതുടങ്ങുന്നമഹാപ്രസ്ഥാനയാത്രയിൽപാണ്ഡവുരുടെപിന്നിലായിപാഞ്ചാലിയുംശൈലസമുദ്രതീരങ്ങൾപിന്നിട്ടു .പെട്ടന്ന്മഞ്ജുപുതഞ്ഞുനിൽക്കുന്നഭൂമിയിലേയ്ക്ക്വീണുപോയദ്രൗപദിയുടെകരച്ചിലിന്റെനേർത്തനാദംഭീമസേനൻകേട്ടു.സഹായിക്കാൻനിൽക്കാതെഇതരപാണ്ഡവർമുന്നോട്ടുനടന്നപ്പോഴും , ധർമ്മപുത്രർഅരുത്എന്നാജ്ഞാപിച്ചിട്ടുംഭീമന്അതിനാകുമായിരുന്നില്ല .ദ്രൗപദിയുടെകരച്ചിൽഅവഗണിച്ചുഅവളെതനിച്ചാക്കിപോകാൻഅയാൾക്ക്ഒരിക്കലുംകഴിയുമായിരുന്നില്ല.താൻഎന്നുംകേൾക്കാനായിആഗ്രഹിച്ചശബ്ദംഎന്നുംദ്രൗപദിയുടേത്മാത്രമായിരുന്നുഎന്ന്അയാൾവീണ്ടുംഓർത്തു .അയാൾതിരിഞ്ഞുനടന്നു ; അവളുടെഅടുക്കലേക്കു .ആലസ്യത്തിൽനിന്നുണർന്നദ്രൗപദിചുറ്റുംനോക്കി .അർജുനനെ , മഹാരാജാവിനെ ,അവളെആർദ്രമായിനോക്കിനിൽക്കുന്നഭീമന്റെമുഖംഅവളെലജ്ജിപ്പിച്ചു.തനിക്കുവേണ്ടിഎന്നുംനിലകൊണ്ടിരുന്നതന്റെനോട്ടത്തിനുംപ്രീതിക്കുമായിഎന്ത്ത്യാഗവുംസഹിച്ചിരുന്നഭീവസേനന്റെനിതാന്തപ്രണയംഅവൾതിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നുതിരിച്ചറിയാതെപോയ , തിരിച്ചുകൊടുക്കാത്തആസ്നേഹംദ്രൗപദിയുടെകണ്ണുകളെഭീമസേനനോടുള്ളപ്രണയത്തിന്റെ

സമർത്തഭാവത്തിൽസൗന്ദര്യമുള്ളതാക്കി.അവരുടെആത്മപ്രണയത്തിന്റെമോക്ഷയാത്രഅവിടെതുടങ്ങുകയായി‘മോക്ഷയുടെആശയവുംനൃത്തസംവിധാനവുംനിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്പ്രശസ്തമോഹിനിയാട്ടംനർത്തകിഡോക്ടർകലാമണ്ഡലംരചിതാരവിആണ്.മലയാളത്തിലെയുവകവികളിൽശ്രദ്ധേയനായസോബൻമഴവീട്രചനയുംവയലരാജേന്ദ്രൻസംഗീതവുംനിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന"മോക്ഷ"യിൽസ്നേഹഅജിത്ത്ദ്രൗപദിയായുംബഹറിനിലെവളർന്നുവരുന്നകലാകാരിയായദേവികതുളസിഭീമനായുംവേഷമിടുന്നു.  കേരളത്തിൽനിന്നുള്ളകൃഷ്ണ R നാഥ് , ജ്യോതിശ്രീപദ്മനാഭൻഅഞ്ജലിഅഞ്ചുഎന്നിവരും നൃത്തമാടുന്നു

2 July 2020

Latest News